Onze visie

Noodzaak voor duurzaam transport

LandG_Personal_MobilityEen efficiënt functionerend transportsysteem en effectieve logistieke aansturing is van groot belang voor duurzame economische ontwikkeling. Slim en optimaal gebruik van transportsystemen is steeds belangrijker, zodat effecten van congestie en stijgende olieprijzen beperkt worden. Bedrijven in deze sterk competitieve sector zijn gericht op het bereiken van een hoge transport efficiency terwijl ook betrouwbaarheid en flexibiliteit steeds belangrijkere aspecten worden in logistieke ketens. Daarbij is er wereldwijd een toenemende druk vanuit de maatschappij om duurzaam te transporteren en alternatieve brandstoffen en energiebronnen in te passen in de transportsystemen. Geluidshinder en emissies van schadelijke stoffen worden immers steeds minder geaccepteerd en een lage ‘Carbon Footprint’ van transport wordt steeds belangrijker gevonden door de consumenten. Partijen in transport en logistiek realiseren zich steeds vaker dat afstemming en samenwerking tussen publieke en private partijen noodzakelijk is om te kunnen inspelen op de eisen van de toekomst. STC-NESTRA past intern een duurzaam vervoersbeleid toe en heeft hiervoor de Lean & Green Personal Moblity Award gekregen.

Samenwerking, multimodaliteit, innovatie en schaalvergroting

Door afstemming en samenwerking over bedrijfsgrenzen heen en tussen bedrijfsleven en overheden worden schaalvoordelen bereikt en ontstaan er grotere mogelijkheden om te innoveren. Deze afstemming en samenwerking vindt daarbij ook steeds meer plaats op internationaal niveau. In veel landen wordt er steeds meer aandacht gegeven aan de ontwikkeling van havens en binnenvaart als duurzame transportmodaliteit en effectieve logistieke aansturing en ketenintegratie. Daarbij is er behoefte aan methoden en inzichten in de knelpunten, kansen en best practices wereldwijd om te komen tot een actieplan om  het volledige potentieel te kunnen benutten. Meer en meer wordt hier vanuit een multimodaal netwerk of  corridorgedachte gewerkt, waarbij modaliteiten zoals shortsea, spoorvervoer en binnenvaart wordt gezien als een integraal onderdeel van de transportcorridor.

De toegevoegde waarde van NESTRA

NESTRA geeft grip op deze ontwikkelingen met gedegen (internationaal en nationaal) onderzoek, advies en begeleiding op basis van de nieuwste inzichten. Op het terrein van transport en logistiek houdt NESTRA zich bezig met verbeteringen in de infrastructuur, het ontwerpen en begeleiden van implementatie van intermodale en synchromodale transportconcepten, vergroening van transportmiddelen, logistieke integratie, informatie en communicatie systemen, monitoring en benchmarking en strategisch advies. Het gaat daarbij om ontwikkeling van masterplannen, haalbaarheidstudies, impact assessments en kennisverspreiding en training. NESTRA levert overheden en organisaties betrokken in transport en logistieke vraagstukken, inzichten en advies gebaseerd op feiten en ervaringen wereldwijd. NESTRA onderscheidt zich van andere onderzoek- en adviesbureaus door een groot nationaal en internationaal netwerk in de transportsector,in het bijzonder op de onderwerpen multimodaal vervoer en binnenvaart, transport- en handelsbevordering en logistieke integratie. Bovendien kan NESTRA synergie ontwikkelen door de expertise in te zetten die bestaat binnen STC-Group op het gebied van training en opleiding, inclusief state-of-the-art simulatoren zodat ook de implementatie in de praktijk kan worden gerealiseerd. Daarmee speelt NESTRA in op de trend dat de eisen aan strategie en besluitvorming zwaarder worden, waarbij er veel aandacht moet zijn voor draagvlak en de implementatie bij belanghebbende partijen. De onafhankelijke onderbouwing van effecten van beleid en strategische keuzes is steeds belangrijker waarbij NESTRA de bruggen bouwt tussen overheid en bedrijfsleven. In samenwerking met partners zoals ingenieursbureaus , juristen en financieel specialisten levert NESTRA one-stop-shop oplossingen. NESTRA baseert haar werk op wereldwijde ervaring en expertise waarop beleidsmakers en beslissers verder kunnen bouwen. Binnenlandse en buitenlandse klanten contracteren NESTRA om onderzoek uit te voeren, advies uit te brengen op het gebied van infrastructuur, wet- en regelgeving, subsidieprogramma’s, institutionele ontwikkeling, technische en organisatorische verbeteringen in de logistiek en fysieke distributie, inzet van duurzame transportmiddelen en de implementatie en evaluatie van beleid.